10,500,000تومان

شخسی سایت 1
ایجاد سایت شخصی
ایجاد فزا یه هاست
ایجاد دامنه ir رایگان
فزا 100 مگ
ایجاد فزا یه 20 گیگ دانلود
صفحه تماس با ما
صفحه پست ها و امکانات دیگر
4,000,000تومان

شخسی 2
شخسی دو ایجاد سایت شخسی طراحی گرافیکی ایجاد به اول گوگل
ایجاد به ثبت و سعو در گوگل فزا یه هاست
فزایه میزبانی
500 مگ
فزا یه دانلود 20گیگ
صفحه تماس با ما
صفحه شخسی
و امکاناتی دیگر
6,100,000تومان

سایت موزیک و دانلود
طراحی سایت موزیک
ارائه هاست
میزبانی
هاست دانلود
2 گیگ فزا یه میزبانی
20 گیگ فزا یه دانلود
صفحه تماس باما
صفحه مربوت به دانلد سساخت یک صفحه جحت تست